Všeobecné lékařství - Zkouškové otázky

  1. Základní zákony genetiky

  2. Dihybridismus

  3. Aditivní model polygenní dědičnosti

  4. Interakce nealelních genů

  5. Genová vazba

  6. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace

  7. Genotyp a prostředí

  8. Dědičnost multifaktoriálních znaků a chorob

  9. Dědivost a význam jejího hodnocení v lékařství

  10. Multifaktoriálně podmíněné znaky u člověka

  11. Genealogická metoda

  12. Autosomálně dominantní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

  13. Autosomálně recesivní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

  14. Dědičnost pohlavně vázaná v pokusu a rodokmenu, příklady znaků u člověka

  15. Dvojčata a dvojčecí metoda v genetice

  16. Genetické metody vazebné analýzy

  17. Genetické metody asociační analýzy

  18. Metody genetické analýzy v experimentu a genetice člověka

  19. Genetické mapování u člověka

  20. Genetické mapy a jejich význam

  21. Struktura a funkce eukaryotní buňky

  22. Buněčný cyklus, jeho regulace a poruchy

  23. Buněčná signalizace

  24. Mitóza, její regulace a poruchy

  25. Meióza, její regulace a poruchy

  26. Crossing-over, jeho mechanismus a význam

  27. Gametogeneze

  28. Mimojaderná dědičnost

  29. Nemendelovská dědičnost

  30. Struktura a typy eukaryotních chromosomů

  31. Metody chromosomálního vyšetření

  32. Molekulární cytogenetika

  33. Karyotyp člověka, metody jeho vyšetření

  34. Odchylky v počtu chromosomů, příčiny a klinické projevy u člověka

  35. Strukturní přestavby chromosomů, příčiny a klinické projevy u člověka

  36. Somatické a gametické chromosomální aberace

  37. Příčiny vzniku chromosomálních aberací

  38. Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů u člověka

  39. Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů u člověka

  40. Indikace chromosomálního vyšetření v klinické genetice

  41. DNA - stavba a funkce

  42. RNA - typy, stavba, funkce

  43. Replikace DNA

  44. Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u eukaryot

  45. Translace, posttranslační úpravy proteinů u eukaryot

  46. Genetický kód

  47. Struktura a funkce genu

  48. DNA sekvence kódující (proteinotvorné) a nekódující

  49. Regulace transkripce u eukaryot

  50. Translace membránových a exkrečních proteinů (targeting)

  51. Regulace genové exprese u eukaryot

  52. Epigenetika, genetický imprinting

  53. Polymorfismy nukleových kyselin

  54. Metody analýzy nukleových kyselin

  55. Rekombinantní DNA a genetické inženýrství

  56. Genové mutace, typy a manifestace

  57. Mutageny a mutageneze, testování mutagenních účinků

  58. Reparační mechanismy buňky a jejich genetická kontrola

  59. Reparační mechanismy nukleových kyselin

  60. Molekulární podstata dědičných chorob

  61. Proteiny a jejich funkce, genetický polymorfismus bílkovin

  62. Lidské hemoglobiny a jejich dědičnost

  63. Hemoglobinopatie

  64. Dědičné poruchy metabolismu

  65. Genetická informace mitochondrií, mitochondriální choroby

  66. Přímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin

  67. Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin

  68. Fyzické metody genového mapování

  69. Mapa lidského genomu, Human Genome Project, výsledky a využití

  70. Genová terapie - principy, současné možnosti a její perspektivy

  71. Principy terapie dědičných chorob

  72. Dědičnost a biologický význam krevně skupinových systémů

  73. Dědičnost a biologický význam Rh systému

  74. Buňky imunitního systému, imunofenotypizace

  75. Genetická kontrola imunitní odpovědi

  76. Genetická kontrola tvorby protilátek

  77. Imunitní odpověď (rozpoznání antigenu, kooperace buněk)

  78. Genetika imunoglobulinů, B a T receptorů

  79. Genetika transplantací, transplantační pravidla, histokompatibilitní systémy

  80. Hlavní histokompatibilitní komplex člověka

  81. Imunologická tolerance a možnosti jejího navození

  82. Funkce imunitního systému ve vztahu k nádorovým onemocněním, genetické aspekty

  83. Geneticky podmíněné imunodeficience

  84. Struktura a funkce prokaryotní buňky

  85. Význam a struktura chromosomů prokaryot

  86. Biologie a genetika bakterií, význam v medicíně

  87. Regulace genové exprese u prokaryot

  88. Transkripce a translace u prokaryot

  89. Konjugace, transformace, transdukce

  90. Biologie a genetika virů, význam v medicíně

  91. Ontogeneze a její genetická regulace

  92. Genová kontrola embryonálního vývoje tělní osy

  93. Chromosomální determinace pohlaví

  94. Ontogeneze pohlaví u savců a její poruchy

  95. Apoptóza a klinické důsledky poruch její regulace

  96. Genová kontrola a význam apoptózy v ontogenezi

  97. Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti

  98. Teratogeneze, teratogeny

  99. Mutagenní a teratogenní faktory životního prostředí

  100. Vrozené vývojové vady člověka, příklady, rozdělení podle příčin

  101. Populace z genetického hlediska, Hardy-Weinbergova rovnováha

  102. Selekce a její typy

  103. Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika

  104. Populační polymorfismy a jejich příčiny

  105. Mutace z populačního hlediska, četnost mutací

  106. Migrace, tok genů

  107. Struktura populací, genový drift, význam pro evoluci

  108. Charakteristika nádorově transformovaných buněk

  109. Charakteristika nádorového bujení

  110. Příčiny vzniku nádorů, kancerogeneze, kancerogeny

  111. Protoonkogeny, onkogeny

  112. Tumor supresorové geny

  113. Mutátorové geny, stabilita buněčného genomu

  114. Chromosomové aberace v nádorových buňkách

  115. Nádorová onemocnění s familiárním výskytem

  116. Role genetiky v presymptomatické diagnostice a prevenci nádorových onemocnění

  117. Možnosti genové terapie nádorových onemocnění

  118. Genetické mechanismy evoluce

  119. Druh a speciace

  120. Evoluce genů, evoluce genomu

  121. Vznik a vývoj druhů

  122. Evoluce druhu Homo sapiens

  123. Cíle a úkoly lékařské genetiky

  124. Etické a právní aspekty lékařské genetiky

  125. Genetická konzultace a její význam

  126. Postnatální skrínink dědičných chorob

  127. Prenatální skrínink vývojových vad plodu

  128. Prenatální diagnostika chromosomových aberací, možnosti jejich prevence

  129. Prenatální diagnostika dědičných chorob, možnosti jejich prevence

  130. Prenatální diagnostika vývojových vad, možnosti jejich prevence

  131. Prekoncepční prevence dědičných chorob a vývojových vad

  132. Postnatální prevence a léčba dědičných chorob

  133. Ekologie, ekogenetika

  134. Farmakogenetika, nutrigenetika


Aktuální roztřídění otázek do tripletů

počet zobrazení: 30109 poslední aktualizace: asipek, 07.11.2016
Hodnocení: (hodnotilo 43 uživatelů)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.