Historie

Biologický ústav lékařské fakulty byl založen 7. července 1911 profesorem Vladislavem Růžičkou (1870-1934) jako prvý biologický ústav na lékařských fakultách. Do té doby byla biologie vyučována na filosofické fakultě. Zkoušky z biologie však byly možné na lékařské fakultě až od r. 1923. Ústav sídlil nejprve v tzv. Kaulichově domě na Karlově náměstí, od r. 1926 v budově lékařské fakulty v Kateřinské ulici a v r. 1936 byl “provizorně” umístěn v nově vybudovaném Purkyňově ústavu na Albertově, kde sídlí dodnes.

Profesor Růžička vytvořil koncepci všeobecné biologie, která zahrnovala i protoplasmologii (nauku o buňce) a genetiku. Nástupcem prof. Růžičky se stal prof. MUDr. Jan Bělehrádek (1896-1980). Svoji moderní koncepci obecné biologie (tzv. pražská škola), která vycházela z hierarchizace živých systémů, vtělil do prvé učebnice Obecné biologie (1934) v ČSR. Profesor Bělehrádek po návratu z Terezína v r. 1945 znovu vybudoval Biologický ústav, zcela zničený nacisty po uzavření vysokých škol v r. 1939. Byl zvolen rektorem University Karlovy. V r. 1949 odešel do UNESCO a již se nevrátil.

Další přednosta ústavu, prof. MUDr. et RNDr. Bohumil Sekla, DrSc., (1901- 1987) proslul neohroženou obranou genetiky i v dobách tvrdého lysenkismu. Po r. 1965 zahájil jako prvý na LF ČSR výuku a výzkum v genetice v moderním pojetí.. V r. 1969 vzniká Oddělení lidské a lékařské genetiky Biologického ústavu FVL UK a v r. 1970 v rámci tehdy přijaté koncepce oboru Lékařská genetika MZ ČSSR Oddělení lékařské genetiky FNI a v r. 1985 Oddělení lékařské genetiky FN2.

V letech 1970-1990 byl přednostou ústavu prof. MUDr. Otakar Štark, DrSc. (1925-1991). Dosáhl významných úspěchů v imunogenetice, prosadil prvý kurs Klinické genetiky na lékařských fakultách a zasloužil se o rozvoj lékařské genetiky jako oboru. V letech 1990 -1992 byl přednostou doc. MUDr. František Soukup, CSc. (1933-2000), od r. 1993 až do svého náhlého odchodu doc. MUDr. Jan Kapras, CSc. (1940-2001). V letech 2001-2016 vedla ústav doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. Současným přednostou je prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Ústav rozvíjí výzkumnou činnost v oblasti molekulární genetiky nádorů, vrozených vad a dědičných chorob, v cytogenetice, experimentální onkogenetice a v mapování genomu potkana. V posledních letech patří k vědecky nejproduktivnějším ústavům 1. LF UK. Současně rozvíjí léčebně preventivní činnost v celém rozsahu lékařské genetiky. Od 1.1.1998 bylo k ústavu přičleněno i Oddělení lékařské genetiky, původně zařazené do Fakultní polikliniky. V roce 2011 Ústav oslavil 100leté výročí své existence. V říjnu 2016 došlo ke sloučení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN a Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK a vytvoření Centra biologie buňky jako nové součásti ústavu.


Galerie přednostů Ústavu od roku 1911.

prof. MUDr. Vladislav Růžička (1870-1934) prof. MUDr. Jan Bělehrádek (1896-1980) rof. MUDr. et RNDr. Bohumil Sekla (1901-1987) prof. MUDr. Otakar Štark (1925-1991) doc. MUDr. František Soukup, CSc. (1933-2000), doc. MUDr. Jan Kapras, CSc. (1940-2001)Další informace:
Přednáška - 100 let ÚBLG 1. lLF UK a VFN
Doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Kaprasův den, 2011
http://www.slg.cz/system/files/kohoutova-100-let-ublg.pdf

 

Článek k tématu:

Kohoutová, M. (2011) 100. výročí založení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN. Čas Lék čes; 150: 560-561. (proLekare.cz, PubMed)


počet zobrazení: 11440 poslední aktualizace: asipek, 01.10.2016
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.