Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v akademickém roce 2022/23

Předmět Biologie a genetika 2 (B03121) je v zimním semestru zakončen zkouškou. Zkoušky budou probíhat (kromě předtermínu) v řádném zkušebním období zimního semestru. Termíny včetně předtermínu jsou v dostatečném počtu vypsány v SIS zároveň s informací o zahájení zapisování k termínům a o datu, do kterého je možné se od zkoušky odhlásit.

Termíny jsou vypsány v těchto obdobích:

Předtermín se bude konat 16.1.2023 (12:00) a 18.1.2023 (12:00). Přihlásit se mohou studenti, kteří splní požadavky pro udělení zápočtu (viz níže). Řádné termíny jsou vypsány v řádném zkouškovém období od 23.1.2023 do 17.2.2023. V druhé půli března budou vypsány termíny na zkouškové období letního semestru, letní prázdniny (druhá polovina srpna) a pokračování zkouškového období v září. Počet vypsaných termínů bude neměnný a konečný.

Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku:

Zápis na zkoušku (včetně předtermínů) bude možný v SISu od od 15.11.2022 (18:00 hod.). Odhlášení z předtermínu je možné do 14.1.2023, resp. 16.1.2023 (vždy do 22.00 hod). Odhlášení ze zkoušek v řádném zkušebním období bude možné dva dny před konáním zkoušky do 22:00 (Příklad: ze zkoušky konané 25.1. se lze odhlásit do 23.1. do 22:00). Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, konání zkoušky je však limitováno získáním zápočtu a splněním předmětu, který je prerekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží zprávu e-mailem. Termín tímto odhlášením neztrácí. Konat zkoušku může student tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má splněny všechny rekvizity ke zkoušce. Zápis ke zkoušce je možný nejpozději v den před konáním zkoušky.

Podmínky udělení zápočtu:

Udělení zápočtu bude možné při splnění následujících podmínek:

1. Úspěšné absolvování všech tří testů

2. Odevzdání (nasdílení) samostatně vyplněných protokolů z praktických cvičení (technické detaily sdělí jednotliví vyučující)

3. Prezence na praktické výuce

Nedostavení se ke zkoušce a omluva:

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se řádně předem, není klasifikován, ale termín zkoušky propadá. Student se může po propadnutí termínu přihlásit na další termín zkoušky. Opožděnou omluvu studenta lze uznat pouze ze závažných a doložených důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje garant předmětu. (SZŘ UK, čl.8, odst. 14, POS 1. LF UK čl. 17 odst. 8). Student se musí omluvit písemně nebo elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu. O výsledku uznání omluvy bude student informován. Garant předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

Opakování zkoušky:

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Student skládá druhý opravný termín ústní zkoušky z povinného či povinně volitelného předmětu před zkušební komisí, která je složena minimálně ze dvou zkoušejících. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky. Další zkušební termíny nebudou vypsány. Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, respektive po posledním vypsaném termínu.

Pravidla průběhu zkoušky:

Zkouška z Biologie a genetiky 2 se v akademickém roce 2022/2023 skládá z praktické a ústní části. Prvním krokem je zkouška praktická, kdy si student losuje jeden úkol. Na písemné vypracování má student minimálně 10 minut, poté prezentuje své řešení úkolu učiteli-zkoušejícímu. Pokud student nedosáhne u praktické zkoušky minimálního počtu bodů daného pro vylosovaný úkol, zakládá to důvod k ukončení zkoušky a hodnocení celé zkoušky stupněm „neprospěl“. V případě úspěšného absolvování praktické části zkoušky si student losuje trojici otázek, má nárok na přípravu (15–20 min.) a poté skládá zkoušku. Situace, kdy student neprospěje u dílčí otázky, zakládá důvod k ukončení zkoušky a hodnocení celé zkoušky stupněm „neprospěl“.

Pokud student uspěje u praktické části zkoušky a následně neprospěje u ústní části zkoušky, při opravném termínu již praktickou část zkoušky neskládá. Zkušební otázky a studijní materiály jsou vyvěšeny na SISu a webových stránkách ústavu.


25.10.2022

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN


 

počet zobrazení: 15267 poslední aktualizace: oseda, 25.10.2022
Hodnocení: (hodnotilo 14 uživatelů)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.