Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v akademickém roce 2020/21

Předmět Biologie a genetika 2 (B00360, B03121) je v zimním semestru zakončen zkouškou. Zkoušky budou probíhat (kromě předtermínu) v řádném zkušebním období zimního semestru. Termíny včetně předtermínu jsou v dostatečném počtu vypsány v SIS zároveň s informací o zahájení zapisování k termínům a o datu, do kterého je možné se od zkoušky odhlásit.

Upozorňujeme na nařízení vlády, že se student může účastnit forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v pouze za splnění následujících podmínek:

• je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

• u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola, při vstupu, pohybu ve vnitřních společných prostorách jednotlivých budov fakulty má zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, respirátor, ústenka, šátek nebo jiné prostředky)

• nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření – poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

V této souvislosti je vypsáno pro daný den vždy několik časových termínů s omezenou kapacitou.

Termíny jsou vypsány v těchto obdobích:

Předtermín se bude konat 18.1.2021 (12:00, 13:00, 14:00) a 20.1.2021 (12:00, 13:00, 14:00). Přihlásit se mohou studenti, kteří splní požadavky pro udělení zápočtu (viz níže). Řádné termíny jsou vypsány v řádném zkouškovém období od 25.1.2021 do 19.2.2021. V druhé půli března budou vypsány termíny na zkouškové období letního semestru, letní prázdniny (druhá polovina srpna) a pokračování zkouškového období v září. Počet vypsaných termínů bude neměnný a konečný.

AKTUALIZACE 1.4.2021: Vzhledem k vypsání mimořádných dubnových termínů budou termíny na letní zkouškové období a pokračování zkouškového období vypsány v týdnu od 19.4.2021.

Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku:

Zápis na zkoušku (včetně předtermínů) bude možný v SISu od od 15.12.2020 (18:00 hod.). Odhlášení z předtermínu je možné do 16.1.2021 (22.00 hod). Odhlášení ze zkoušek v řádném zkušebním období bude možné dva dny před konáním zkoušky do 22:00 (Příklad: ze zkoušky konané 25.11. se lze odhlásit do 23.11. do 22:00). Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, konání zkoušky je však limitováno získáním zápočtu a splněním předmětu, který je prerekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží zprávu e-mailem. Termín tímto odhlášením neztrácí. Konat zkoušku může student tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má splněny všechny rekvizity ke zkoušce. Zápis ke zkoušce je možný nejpozději v den před konáním zkoušky.

Podmínky udělení zápočtu:

Udělení zápočtu bude možné vzhledem k distanční výuce při splnění následujících podmínek:

1. Úspěšné absolvování všech tří testů

2. Odevzdání (nasdílení) samostatně vyplněných protokolů z praktických cvičení (technické detaily sdělí jednotliví vyučující)

Nedostavení se ke zkoušce a omluva:

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se řádně předem, není klasifikován, ale termín zkoušky propadá. Student se může po propadnutí termínu přihlásit na další termín zkoušky. Opožděnou omluvu studenta lze uznat pouze ze závažných a doložených důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje garant předmětu. (SZŘ UK, čl.8, odst. 14, POS 1. LF UK čl. 17 odst. 8). Student se musí omluvit písemně nebo elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu. O výsledku uznání omluvy bude student informován. Garant předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

Opakování zkoušky:

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Student skládá druhý opravný termín ústní zkoušky z povinného či povinně volitelného předmětu před zkušební komisí, která je složena minimálně ze dvou zkoušejících. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky. Další zkušební termíny nebudou vypsány. Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, respektive po posledním vypsaném termínu.

Pravidla průběhu zkoušky:

Zkouška z Biologie a genetiky je v akademickém roce 2020/2021 pouze ústní (součástí zkoušky není v tomto roce úvodní psaný test). Student si losuje trojici otázek, má nárok na přípravu (15 – 20 min.) a poté skládá zkoušku. Situace, kdy student neprospěje u dílčí otázky, zakládá důvod k ukončení zkoušky a hodnocení celé zkoušky stupněm „neprospěl“. Zkušební otázky a studijní materiály jsou vyvěšeny na SISu a webových stránkách ústavu.

11.12.2020

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN


 

počet zobrazení: 12546 poslední aktualizace: oseda, 01.04.2021
Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.