Otázky ke zkoušce - Zubní lékařství

1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace

Genová kontrola tvorby protilátek

Prevence a časná diagnostika vrozených vad


2. Genotyp a prostředí

Mitóza, její regulace a poruchy

Dědičnost a biologický význam krevně skupinových systémů


3. Metody genetické analýzy v experimentu a lidské genetice

Struktura a reprodukce bakterií, význam v medicíně

Dědičnost a biologický význam Rh systému


4. Základní zákony genetiky, Mendelovy pokusy

Buněčný cyklus, jeho regulace a poruchy

Hlavní histokompatibilitní komplex člověka


5. Genealogická metoda

DNA - stavba a funkce

Imunokompetentní buňky


6. Autosomálně dominantní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

RNA - typy , stavba a funkce

Genetická kontrola imunitní odpovědi


7. Autosomálně recesivní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

Struktura a funkce genu

Transplantační zákony


8. Dědičnost pohlavně vázaná v pokusu a rodokmenu, příklady znaků u člověka

Replikace DNA

Záchyt a prevence chromosomálních odchylek


9. Multifaktoriální dědičnost

Genetický kód

Indikace chromosomálního vyšetření


10. Multifaktoriálně dědičné znaky u člověka

DNA sekvence proteinotvorné a neproteinotvorné

Genetika transplantací, transplantační pravidla, histokompa­tibilitní systémy


11. Dědivost a význam jejího hodnocení v lékařství

Translace, posttranslační úpravy proteinů

Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů


12. Dihybridismus, interakce nealelních genů, polyhybridismus

Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u eukaryot

Mutagenní a teratogenní faktory životního prostředí


13. Mnohotná alelie

Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti

Cíle a úkoly lékařské genetiky


14. Genová vazba

Regulace genové funkce u prokaryot

Prekoncepční prevence geneticky podmíněných chorob a vrozených vad


15. Genetické metody vazbové analýzy

Genové mutace, typy a manifestace

Příčiny vzniku nádorů, kancerogeneze, kancerogeny


16. Crossing-over, jeho mechanismus a význam

Regulace genové funkce u eukaryot

Genetický screening


17. Molekulární podstata dědičných chorob

Somatické a gametické chromosomální aberace

Genetická konzultace a její význam


18. Aneuploidie chromosomů

Mutageny a mutageneze, testování mutagenních účinků

Charakteristika nádorového bujení


19. Mimochromosomová dědičnost, nemendelovská dědičnost

Reparační mechanismy nukleových kyselin

Etické a právní aspekty lékařské genetiky


20. Význam a struktura chromosomů eukaryot

Dědičné poruchy metabolismu

Populace z genetického hlediska, C-H-W rovnováha


21. Populační polymorfismy a jejich příčiny

Metody analýzy nukleových kyselin

Chromosomové aberace v etiologii neoplázií


22. Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika

Počet a typy chromosomů, metody chromosomálního vyšetření

Ontogeneze pohlaví u savců, poruchy


23. Prenatální diagnostika vrozených vad

Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u prokaryot

Teratogeneze, teratogeny


24. Malé populace - genový drift, význam pro evoluci

Hemoglobinopatie

Vrozené vývojové vady člověka, příklady, rozdělení podle příčin


25. Meióza, její regulace a poruchy

Konjugace, transformace, transdukce

Reparační mechanismy organismu a jejich genetická kontrola


26. Gametogeneze

Přímá a nepřímá diagnostika geneticky podmíněných chorob analýzou DNA

Příčiny vzniku chromosomálních aberací


27. Genealogická metoda

Význam a struktura chromosomů prokaryot

Prenatální diagnostika


28. Karyotyp člověka, metody jeho vyšetření

Struktura a funkce eukaryotní buňky

Charakteristika nádorově transformovaných buněk


29. Odchylky v počtu chromosomů, příčiny a klinické projevy

Přenos signálů v buňkách

Nádory s familiárním výskytem


30. Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů

Tumor supresorové geny

Struktura a funkce prokaryot


31. Strukturní přestavby chromosomů

Protoonkogeny, onkogeny

Kultivace buněk a tkání in vitro, význam v medicíně


32. Chromosomální determinace pohlaví

Genetické regulace v mnohobuněčných organismech

Prenatální screening vrozených vad


počet zobrazení: 5048 poslední aktualizace: asipek, 19.11.2014
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.