Laboratoř biologie a patologie oka (LBPO)

Tým:

doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

  • doc. RNDr. Jan Bednár, Ph.D., 
  • MUDr. Viera Veselá, 
  • Lukáš Balogh,
  • João Victor Cabral, MD, 
  • doktorandi ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), fakultní nemocnice v Motole (FN Motol), fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Zaměření

LBPO se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka a transplantační problematikou. Charakterizujeme zdravý a patologický povrch oka, studujeme patogenezi syndromu suchého oka, deficienci limbálních kmenových buněk. Věnujeme se vývoji nových typů tkání a buněk pro zavedení do preklinické a klinické transplantační praxe (limbální kmenové buňky, amniová membrána, endotel rohovky). Cílem je inovace přípravy a skladování štěpů, zvýšení jejich kvality a prodloužení přežívání. LBPO provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk.

Spolupráce, projekty

LBPO se spolu s tkáňovými bankami ve FN Motol a FN Královské Vinohrady podílí na přípravě štěpů pro transplantace, úzce spolupracuje s Bankou biologického materiálu 1. LF UK (BBM), .

Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran, NV18-08-00106. Cílem je standardizovat terapii chronických ran pomocí amniové membrány (spolupráce s VFN, FNM, Nemocnicí Na Homolce), najít nové látky podílející se na akceleraci hojení a analgetickém účinku, modifikací přípravy a skladování minimalizovat pokles aktivity účinných agens v amniové membráně.POUŽITÍ AMNIOVÉ MEMBRÁNY V LÉČBĚ NEHOJÍCÍCH SE RAN- informace

Zavedenı́ léčby deficience limbálnı́ch kmenových buněk pomocı́ přı́pravků modernı́ terapie v České republice, TACR, TO01000099-V1. Projekt je zaměřen na přípravu buněk pro léčbu jednostranné i oboustranné deficience limbálnı́ch kmenových buněk.

LBPO je spoluřešitelským týmem univerzitního projektu Cooperatio - Medical Diagnostics and Basic Medical Sciences

Projekt Analýza českých genomů pro teranostiku, EF16_026/0008448 (BBM) povede k sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, tím přispěje k přesné diagnostice genetických onemocnění. Nyní sbíráme vzorky jedinců ze všech krajů České republiky. Více, i o tom, jak se můžete do projektu zapojit, najdete na: www.acgt.cz.

Mezinárodní spolupráce, významné výstupy

Mezinárodní spolupráce: Oslo University: prof. T.P. Utheim, prof. A. Collins, Universita di Roma: Dr. A. Micera, prof. S. Bonini, NILU Kjeller: prof. M. Dušinská. CNRS Francie: Dr. Dimitrov, Dr. C. Petosa, Dr. A. Hamiche, ENS Francie: Dr. D. Angelov.

LBPO se podařilo zpřesnit diagnostiku deficience limbálních kmenových buněk (LKB) a definovat podmínky kultivace LKB (PMID: 21693612, 29928900, 29134474), začlenit lysyloxidázu do patogeneze keratokonu (PMID: 26218558, 23041260), přispět k objasnění patogeneze zadní polymorfní dystrofie (exprese patologických proteinů, podstata recidivy (PMID: 28414732, 19162009, 17289024, 21695473), na úrovni ČR LBPO přispěla k zavedení kultivované rohovky (19604163) a rohovkové endotelové lamely pro transplantační účely (spolupráce s FNKV, doc. MUDr. P. Studený, Ph.D., 19850580, 21963859), k zavedení léčbě pacientů se syndromem suchého oka pomocí autologního séra (PMID: 24074049).

Kontakt:

2 24 96 8008

katerina.jirsova@lf1.cuni.cz


počet zobrazení: 1100 poslední aktualizace: oseda, 30.05.2022
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.