Skupina onkogynekologie

MikroRNA jako nový nástroj v diagnostice gynekologických nádorových onemocnění

Hlavní řešitel a vedoucí týmu: RNDr. Luděk Záveský, Ph.D.

Klinická spolupráce (členové týmu):

 • FN Brno: prim. MUDr. Eva Jandáková, MUDr. Luboš Minář, Ph.D., MUDr. Vít Weinberger
 • ÚPMD v Praze – Podolí: MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.
 • VFN v Praze: MUDr. Lucie Langmeierová, MUDr. Daniela Dušková, Ph.D., MUDr. Veronika Hanzíková

Stručná anotace: Karcinom ovaria a karcinom endometria patří k nejvážnějším a nejběžnějším gynekologickým nádorovým onemocněním u žen. Současné diagnostické metody se vyznačují nedostatečnou senzitivitou a specificitou, především u karcinomu ovaria. U tohoto karcinomu dochází k záchytu v pokročilých stádiích u velké většiny pacientek, což velmi snižuje pravděpodobnost jejich přežití. Histologická i molekulárně genetická heterogenita s různým původem subtypů karcinomu ovaria a častá recidiva v kombinaci s chemorezistencí komplikují diagnostiku, terapii i prognózu vývoje nemoci. MikroRNA jsou relativně nedávno objevené klíčové regulační molekuly, zasahující do regulace všech zásadních buněčných procesů (včetně procesů souvisejících se vznikem nádorového onemocnění), a to na post-transkripční úrovni štěpením mRNA a blokací translace proteinů. Jejich výskyt není vázán pouze na buněčné struktury, ale mikroRNA mohou být také součástí mezibuněčné komunikace na extracelulární úrovni či vedlejším produktem rozpadu buněk. Z hlediska onkologického jsou rozeznávány dvě hlavní skupiny mikroRNA - onkogenní a tumor-supresorové mikroRNA, jejichž zvýšená či snížená exprese v nádorových tkáních přímo či nepřímo souvisí s karcinogenezí, a rozhoduje tak zásadním způsobem o průběhu nádorového onemocnění. Pro diagnostické účely je nezbytné najít časné biomarkery onemocnění dostupné neinvazivními nebo minimálně invazivními postupy. Jejich zdrojem se mohou stát především různé tělní tekutiny, jako jsou např. krev, plasma či moč, které obsahují buněčné i nebuněčné (extracelulární, „cell-free“) mikroRNA. Náš výzkum zahrnuje studium tkání, i různých druhů tělních tekutin s cílem nalezení vhodných mikroRNA především pro diagnostické a prognostické účely u karcinomu ovaria a endometria a přinesl první pilotní studie o využitelnosti cell-free mikroRNA v moči jako nového potenciálního diagnostického nástroje u pacientek s karcinomem ovaria a endometria.

Hlavní oblasti výzkumu: Studium exprese mikroRNA u karcinomu ovaria a u karcinomu endometria s cílem nalezení:

 1. diagnosticky a prognosticky využitelných mikroRNA;
 2. asociací exprese mikroRNA s klinicko-patologickými daty a karcinogenezí

Publikace:

2016

 • Zavesky L, Jandakova E, Turyna R, Langmeierova L, Weinberger V, Minar L. (2016): Supernatant versus exosomal urinary microRNAs. Two fractions with different outcomes in gynaecological cancers. Neoplasma 2016, 63 (1), 121-132. doi: 10.4149/neo_2016_015.
 • Zavesky L, Jandakova E, Turyna R, Duskova D, Langmeierova L, Weinberger V, Minar L, Horinek A, Kohoutova M. (2016/2017): Cell-free urinary microRNAs expression in small-scale experiments. In book: MicroRNA Detection and Target Identification: Methods and Protocols. Publisher: Springer, Editor: Tamas Dalmay, pp. xx-xx. Accepted for publication.
 • Záveský L. MikroRNA v diagnostice gynekologických nádorových onemocnění. E-publication online, ISSN 1338-4392, Slovak Medical Chamber, I-med.sk, 2016.

2015

 • Zavesky L, Jandakova E, Turyna R, Langmeierova L, Weinberger V, Minar L, Kohoutova M. (2015): New perspectives in diagnosis of gynaecological cancers: Emerging role of circulating microRNAs as novel biomarkers. Neoplasma 62(4):509-520. DOI: 10.4149/neo_2015_062.
 • Záveský L, Jandáková E, Turyna R, Langmeierová L, Weinberger V, Záveská Drábková L, Hůlková M, Hořínek A, Dušková D, Feyereisl J, Minář L, Kohoutová M. (2015): Evaluation of cell-free urine microRNAs expression for the use in diagnosis of ovarian and endometrial cancers. A pilot study. Pathology & Oncology Research 21(4):1027-35. DOI: 10.1007/s12253-015-9914-y.
 • Zavesky L, Jandakova E, Turyna R, Langmeierova L, Weinberger V, Minar L (2015): microRNAs in diagnosis of ovarian cancer. Potential, Challenges, Pitfalls. In book: Ovarian Cancer: Risk Factors, Therapies and Prognosis. Nova Science Publishers, NY, USA. Editor: Collier BR. pp 45-62.
 • Zavesky L, Jandakova E, Turyna R (2015): Risk factors in ovarian cancer. In book: Ovarian Cancer: Risk Factors, Therapies and Prognosis. Nova Science Publishers, NY, USA. Editor: Collier BR. pp 1-15.
 • Zavesky L, Jandakova E, Turyna R (2015). Rizikové a protektivní faktory u karcinomu ovaria. Praktická gynekologie 19(3):35-40.

2014

 • Záveský L. (2014): Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity [Circulating and extracellular miRNAs as new diagnostic biomarkers for gynecological cancers]. Praktická gynekologie 12/2014; 18(4):275–280.

2013

 • Záveský L, Jandáková E, Kohoutová M. (2013): Kmenové buňky a karcinom ovaria: Charakteristika, význam a potenciální aplikace v klinické praxi [Cancer stem cells and ovarian cancer. Characteristics, importance and potential applications in clinical practice]. Česká gynekologie 01/2013; 78(2):169-174.

 • Záveský L, Turyna R, Kohoutová M. (2013): Exprese mikroRNA jako nový potenciální diagnostický nástroj pro karcinom endometria [Differential expression of microRNAs as the novel potential diagnostic tool for the endometrial carcinoma]. Česká gynekologie 01/2013; 78(5):432-42.

 • Záveský L. Diagnostické nástroje a prognostické faktory u nejzhoubnějšího gynekologického nádoru – karcinomu ovaria [Diagnostic tools and prognostic factors in the most malignant gynecological cancer - epithelial ovarian cancer]. E-publication online, ISSN 1338-4392, Slovak Medical Chamber, I-med.sk, 2013.

2012

 • Záveský L, Jandáková E, Kohoutová M. (2012): MikroRNA a jejich potenciál v diagnostice karcinomu ovaria. Současný stav a možná budoucnost [MicroRNAs and their potential in ovarian cancer diagnostics. Current state and possible future]. Prakt Gyn 2012; 16(2-4): 59-65.

 • Záveský L. (2012): CA125/MUC16 jako diagnostický a prognostický marker pro karcinom ovaria [CA125/MUC16 in diagnosis and prognosis of ovarian cancer]. Onkologie (Solen). 01/2012; 6(2):65-67.

2011

 • Zavesky L, Jancarkova N, Kohoutova M. Ovarian cancer: Origin and factors involved in carcinogenesis with potential use in diagnosis, treatment and prognosis of the disease. Neoplasma 2011; 58: 457-468.

 •  Záveský L. Karcinom ovaria – na cestě k lepší diagnostice a léčbě [Ovarian cancer – on the road to improved diagnostics and treatment]. Interní Med. 2011; 13(12): 490-492.

Poděkování

Náš výzkum by nemohl být realizován bez institucionální podpory Univerzity Karlovy (PRVOUK-P27/LF1/1) a Ministerstva zdravotnictví ČR (FN Brno, FNBr 65269705). Velmi děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Avast, Nadaci ČEZ a společnostem ČEPS, a.s. a Ferona, a.s.

počet zobrazení: 3631 poslední aktualizace: asipek, 16.10.2016
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.