Skupina geneticky podmíněných onemocnění ledvin

Skupina se zabývá analýzou sekvenčních variant kandidátních genů pro geneticky podmíněná onemocnění ledvin a studiem vlivu identifikovaných sekvenčních variant na fenotyp onemocnění u pacientů.

Zaměřením skupiny je zejména analýza kandidátních genů odpovědných za polycystické onemocnění ledvin (PKD), včetně dalších ciliopatií, a následné zavádění nejnovějších molekulárních metod do diagnostické praxe. Analýza genů v rodinách s autozomálně dominantním či autozomálně recesivním typem PKD a dalších nefropatií je postupně podporována výzkumnými projekty:

IGA MZ ČR:

 • 1991 – 1992: Presymptomatická diagnostika dědičných chorob (ADPKD) (Jan Kapras)
 • 2000 – 2002: Záchyt mutací v genu PKD2 v rodinách s ADPKD (Jitka Štekrová)
 • 2003 – 2005: Záchyt mutací v neduplikované oblasti genu PKD1 v rodinách ADPKD (Jitka Štekrová)
 • 2003 – 2005: Vliv polymorfismů genů na průběh polycystické choroby ledvin a IgA nefropatie (Miroslav Merta)
 • 2004 – 2006: Molekulární diagnostika Bartterova a Gitelmanova syndromu (Romana Ryšavá)
 • 2007 – 2010: Záchyt mutací v duplikované oblasti genu PKD1 v rodinách s ADPKD (Jitka Štekrová)
 • 2007 – 2009: Polymorfismy a intrarenální exprese prozánětlivých genů u fokálně segmentální glomerulosklerózy a jejich vztah k průběhu onemocnění (Miroslav Merta)
 • 2009 – 2011: Genetické faktory ovlivňující průběh vybraných forem nefrotického syndromu (Jana Reiterová)
 • 2012 – 2015: Sekvenční varianty genu PKHD1 u pacientů s ARPKD s využitím technologie NGS (Jitka Štekrová)

GA UK:

 • 2015 – 2017: Molekulárně genetická diagnostika autozomálně recesivní polycystické choroby ledvin metodou cíleného sekvenování nové generace (Lena Obeidová),

Projekty:

 • 2005 – 2011: MŠMT ČR 0021620806: Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů (Milan Elleder / Miroslav Merta)
 • 2012 – 2016: PRVOUK P25: Komplikace metabolických chorob (Jan Škrha / Vladimír Tesař)

V letošním roce byla podána žádost o udělení účelové podpory v rámci AZV 2017 MZ ČR na výzkumný projekt: „Studium sekvenčních variant kandidátních genů pro polycystickou chorobu ledvin metodami sekvenování nové generace”.

Spolupráce:

Ve svých výzkumných projektech skupina spolupracuje zejména s Klinikou nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze a dále s nefrologickými, pediatrickými a genetickými pracovišti zdravotnických zařízení v ČR. V rámci laboratorní praxe skupina úzce spolupracuje zejména s laboratoří Endokrinologického ústavu v Praze (Mgr. Josef Včelák) a laboratoří Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze (Mgr. Jan Hojný, RNDr. Ivana Tichá Ph.D.).

Na mezinárodní úrovni spolupracujeme v rámci ADPKD Gene Variant Consortium, WGID (working group of inherited diseases) of ERA-EDTA a European database of ADPKD patients (Eurocyst) ERA-EDTA.

Dosavadní výsledky pracovní skupiny přispěly popsáním nových variant (25 mutací genu PKD1, 9 mutací genu PKD2, 5 mutací genu PKHD1) do mezinárodní databáze mutací HGMD® Professional (https://portal.biobase-international.com/cgi-bin/portal/login.cgi) .

Kontaktní osoby:

Ing. Jitka Štekrová (jstek@lf1.cuni.cz)

Mgr. Lena Obeidová (lena.obeidova@gmail.com)

RNDr. Veronika Elišáková Ph.D.

Doc. MUDr. Jana Reiterová Ph.D.

Reference:

1. Obeidova L, Seeman T, Elisakova V, Reiterova J, Puchmajerova A, Stekrova J.: Molecular genetic analysis of PKHD1 by next-generation sequencing in Czech families with autosomal recessive polycystic kidney disease. BMC Med Genet. 2015 Dec 22;16:116.

2. Stiburkova B, Stekrova J, Nakamura M, Ichida K.: Hereditary Renal Hypouricemia Type 1 and Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Am J Med Sci. 2015 Oct;350(4):268-71.

3. Obeidova L, Elisakova V, Stekrova J, Reiterova J, Merta M, Tesar V, Losan F, Kohoutova M.: Novel mutations of PKD genes in the Czech population with autosomal dominant polycystic kidney disease. BMC Med Genet. 2014 Apr 3;15:41

počet zobrazení: 2931 poslední aktualizace: asipek, 14.11.2016
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.