Grantové projekty

 

Název projektu

Grantová agentura

Registrační číslo

Hlavní řešitel

Doba řešení

Komercializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení do praxe - 
Ověření konceptu sekvenování nové generace ke zlepšení rutinní diagnostiky genetických onemocnění
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha - pól růstu ČR
CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828 RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D.
2019-2020
Organizace FC/DFC jednotek v jadérkách savčích buněk
GAČR 19-21715S doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.
2019-2021
Biodegradovatelné nanočástice pro terapii obtížně léčitelných intracelulárních bakteriálních infekcí GAČR 17-07164S prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 2017-2019
Alternativní izoformy lyzin demetyláz ve vývoji a nemoci
GAČR 19-19779S
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 2019-2021
Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran
AZV ČR NV18-08-00106 doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. 2018-2021

Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Projekty RVO)

RVO-VFN64165

Dimenze: GJIH-1599-11-1-180

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. / Ing. Aleš Hořínek

2018-2022

Klasifikace variant nejasného významu nádorových predispozičních genů na základě NGS analýzy jejich dopadu na sestřih pre-mRNA AZV ČR NV18-03-00024
MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 2018-2021

Využití DNA polymorfismů typu CNV pro určení stupně příbuznosti osob

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 -2020“(BV III/1-VS)

VI2VS/606

prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

2017-2020

Bioinformatické zpracováni NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR

AZV ČR NV16-29959A Hlavní řešitel: prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D., za ÚBLG 1.LF UK a VFN MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 2016-2019

Genetický, transkriptomický a metabolický profil pacientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD/NASH.

AZV ČR

15-26906A

Hlavní řešitel: Dr. P. Trunečka (IKEM), spoluřešitel za ÚBLG 1. LF UK a VFN: Prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

2015-2019

Analýza efektivity prenatální diagnostiky vrozených vad a přežívání dětí narozených s vrozenou vadou v České republice v období 1994 – 2015

AZV ČR 17-29622A

Hlavní řešitel: MUDr. Antonín Šípek, CSc., Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice; spoluřešitel za ÚBLG 1. LF UK a VFN: MUDr. Antonín Šípek Jr

 

2017-2020

 

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK)

Název projektu

Grantová agentura

Registrační číslo

Hlavní řešitel

Doba řešení

Nutrigenetické a nutrigenomické aspekty působení nutraceutik v prevenci metabolického syndromu GAUK 1132218 Mgr. Bc. Adéla Kábelová 2018-2020
Vliv diety s vysokým obsahem tuků na metabolické parametry a profily genové exprese u potkanů GAUK 36317 MUDr. Kristýna Junková 2017-2019

 

 Programy Progres - Univerzita Karlova

Název projektu Číslo projektu Koordinátor řešitel za ÚBLG
Komplikace metabolických chorob Q25 prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Komplexní onkologický program II Q28 prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. /
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

počet zobrazení: 2006 poslední aktualizace: fliska, 25.01.2019
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.