Současné metody v buněčné biologii (B01251)

Anotace:

Cílem týdenního praktického kurzu „Současné metody v buněčné biologii“ (B01251), který se koná ve dnech 4. až 8. února 2019, je seznámení se studentů se základními metodami buněčné biologie. Kurz je vhodný pro studenty 2.-6. ročníku magisterského studia Všeobecného lékařství, neboť jako budoucí absolventi fakulty mohou využít získané znalosti jak v laboratorní či klinické medicíně, tak v základním výzkumu. Důležitá je skutečnost, že kromě vyslechnutí přednášek učitelů budou studenti provádět experimenty vlastníma rukama. Studenti se v kurzu seznámí s metodami kultivace buněk, fluorescenční a konfokální mikroskopie, imunocytochemie, hybridizace in situ, transfekce buněk, GFP technologií, mitotických roztahů, mikroinjekce, elektronové mikroskopie, korelační mikroskopie, nanotechnologií, izolace RNA, restrikční analýzy a PCR amplifikací. 

Kurz se koná v místnostech Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2. Kurz bude zahrnovat 5 dnů každý den od pondělí do pátku, od 8.30 hod do 16.30 hodin (s přestávkou 45 minut na oběd).

Pro první den kurzu je nutné, aby se studenti dostavili v 8:15 hodin do seminární místnosti v mezipatře mezi přízemím a suterénem Purkyňova ústavu. Žádáme studenty, aby si do kurzu přinášeli laboratorní plášť.

Experimenty v praktické části výuky budou prováděny ve skupinách. Velmi oblíbená studenty je skupinová 10-15 minutová prezentace v PowerPointu ke zvolenému tématu, jež se koná na závěr kurzu.

Maximální počet studentů v kurzu je 20. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast studentů v celém kurzu včetně závěrečné prezentace v PowerPointu.

Dotazy týkající se výuky tohoto předmětu je možné adresovat paní Zdence Fischlové na "zfisch@lf1.cuni.cz".

Poster kurzu B01251

Doporučená literatura:

1. Bruce Alberts a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky, 2. vyd., 2005, český překlad, Espero Publishing

2. Bruce Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell (6th Edition), 2014, Garland Science

3. Bruce Alberts et al.: Essential Cell Biology (4th Edition), 2013, Garland Science

 

počet zobrazení: 1337 poslední aktualizace: oraska, 24.08.2018
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.