Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Předmět Biologie a genetika (B00360) je v zimním semestru zakončen zkouškou. Zkoušky budou probíhat v řádném zkušebním období zimního semestru a v prvních dvou týdnech letního semestru. Termíny včetně předtermínu jsou v dostatečném počtu vypsány v 4. týdnu semestru (24.10.2016) zároveň s informací o zahájení zapisování k termínům a o datu, do kterého je možné se od zkoušky odhlásit. Tyto informace budou vypsány na SISu.

 

Termíny jsou vypsány v těchto obdobích:

Předtermín se bude konat 17.1.2017. Přihlásit se mohou studenti, kteří splní požadavky pro udělení zápočtu (viz níže). Řádné termíny jsou vypsány v řádném zkouškovém období od 23.1.2017 do 17.2.2017 a v prvních dvou týdnech letního semestru od 20.2.2017 do 2.3.2017. V druhé půli března budou vypsány termíny na zkouškové období letního semestru, druhou půlku srpna a září (do 14.9.2017). Počet vypsaných termínů bude neměnný a konečný.

 

Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku:

Zápis na zkoušku (včetně předtermínů) bude možný od 7. týdne, tj. od 14.11.2016 (18.00. hod.). Zápis na zkoušku v prvních týdnech letního semestru bude od 16.2.2017 (18.00 hod.). Odhlášení z předtermínu je možné do soboty 14.1.2017 (22.00 hod). Odhlášení ze zkoušek v řádném zkušebním období bude možné 3 pracovní dny před konáním zkoušky. Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, konání zkoušky je však limitováno získáním zápočtu a splněním předmětu, který je prerekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží zprávu e-mailem. Termín tímto odhlášením neztrácí. Konat zkoušku může student tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má splněny všechny rekvizity ke zkoušce. Zápis ke zkoušce je možný nejpozději 2 pracovní dny před konáním zkoušky. 

 

Podmínky udělení zápočtu: 

Prezence na praktických cvičeních, tolerují se 2 absence řádně omluvené z vážných důvodů a 1 neomluvená, absolvování (tj. splnění bodových limitů) 2 testů v průběhu semestru a zápočtového testu ve 14. a 15. týdnu výuky. Každý test je možno absolvovat pouze 3x.

 

Nedostavení se ke zkoušce a omluva:

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, se nemůže zapsat na další termín. Student se musí omluvit vedoucímu předmětu a to písemně nebo elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy. O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrtnut z původního termínu. Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

 

Opakování zkoušky:

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky. Další zkušební termíny nebudou vypsány. Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, respektive po posledním vypsaném termínu.

 

Pravidla průběhu zkoušky:

Zkouška z Biologie a genetiky se skládá z úvodního testu, po splnění limitu (10 správných odpovědí z 15 otázek) následuje zkouška ústní. Student si losuje trojici otázek, má nárok na přípravu (15 – 20 min.) a poté skládá zkoušku. Zkušební otázky a studijní materiály jsou vyvěšeny na SISu.

 

24.10.2016

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN

 

počet zobrazení: 5573 poslední aktualizace: oseda, 24.10.2016
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.